Dátum vyvěšení: 06.02.2014
Dátum sejmutí: 21.02.2014
Seznam příloh:
    Obsah:

    Ministerstvo životního prostředí  oznamuje  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014 – 2020” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Do oznámení koncepce lze nahlížet v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem MZP175K. Každý může zaslat písemné vyjádření ke koncepci do 20 dnů ode dne zveřejnění koncepce na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice. Dále je možno do koncepce nahlížet na odboru životního prostředí Městského úřadu Krnov, kancelář č. 333 v úřední dny a jinak dle telefonické dohody na tel. 554697343.